Jak wnieść odwołanie od decyzji organu?

Jak wnieść odwołanie od decyzji organu?

Nie zawsze jesteśmy zadowoleni z rozstrzygnięć danego organu administracji. Urzędnicy odmawiają bowiem wydania decyzji o określonej treści albo orzekają niezgodnie z naszym wnioskiem. Na szczęście od niekorzystnego rozstrzygnięcia można się odwołać. Prawo administracyjne wprowadza bowiem instytucję odwołania. Jak zrobić to skutecznie? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Gdzie wnieść odwołanie od decyzji?

Zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronom odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia tego środka zaskarżenia jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że co innego przewiduje ustawa. Z reguły odwołujemy się od decyzji wydanych przez Burmistrzów Miast i Gmin, a organem wyższego stopnia w stosunku do nich są Samorządowe Kolegia Odwoławcze. Prawo administracyjne wskazuje również, że odwołanie nie wymaga żadnego, szczególnego uzasadnienia. Wystarczy wskazać, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

Kiedy wnosi się odwołanie od decyzji?

Należy jednak zadbać o zachowanie terminu. Odwołanie wnosi się do właściwego organu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a jeżeli to rozstrzygnięcie zostało ogłoszone ustnie, to od dnia ogłoszenia. Przy czym środka zaskarżenia nie wnosi się bezpośrednio do organu wyższego stopnia, ale za pośrednictwem organu, który tę decyzję wydał. Nie trzeba przy tym martwić się, że orzeczenie organu odniesienie skutek przed wniesieniem odwołania. Decyzja w tym czasie nie podlega bowiem wykonaniu. Z kolei wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Prawo administracyjne przewiduje w tym zakresie tylko dwa wyjątki – są tylko sytuacje nadania orzeczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności lub natychmiastowej wykonalności z mocy prawa.

Jakie będzie rozstrzygnięcie organu II instancji?

Organ II instancji może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Prawo administracyjne przewiduje natomiast cztery możliwe rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego. Może on po pierwsze utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję. Po drugie uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo w części w tym zakresie orzec co do istoty sprawy. Po trzecie umorzyć postępowanie odwoławcze. Po czwarte natomiast uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Pozostaje jeszcze skarga do WSA

Oczywiście wydanie przez organ II instancji decyzji nie kończy jeszcze postępowania. Prawo administracyjne przewiduje bowiem dodatkowy środek zaskarżenia w postaci skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Decydując się na ten krok warto jednak sięgnąć po pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Skarga obarczona jest bowiem bardziej restrykcyjnymi wymogami. W szczególności konieczne jest precyzyjne określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.