Wstępne szkolenie BHP – co powinno obejmować?

Wstępne szkolenie BHP – co powinno obejmować?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy pracownik musi poznać przepisy BHP na swoim stanowisku pracy jeszcze rozpoczęciem pełnienia obowiązków. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania szkolenia wstępnego w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wszystkich nowozatrudnionych osób.

Każdy pracodawca, zatrudniając pracownika, jest zobowiązany przeprowadzić dla niego szkolenia wstępne BHP. Niedostosowanie się do tego może doprowadzić do nieprawidłowego wykonywania obowiązków przez nowozatrudnionego, a także może narazić podmiot zatrudniający na straty oraz odpowiedzialność karną.

Wstępne szkolenie BHP

Obowiązek odbycia szkolenia wstępnego spoczywa na każdym zatrudnionym pracowniku bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Taki instruktaż muszą odbyć także studenci i uczniowie szkół przebywający na praktykach. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy osoby bez wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności oraz bez dostatecznej znajomości przepisów BHP. Szkolenie wstępne dzieli się na część ogólną (instruktaż ogólny) i część przeprowadzaną na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Instruktaż ogólny BHP

Szkolenie ogólne BHP powinno być zorganizowane w formie instruktażu trwającego minimum 3 godziny lekcyjne. Podczas takiego szkolenia pracownik zapoznawany jest m.in. z zakresem obowiązków pracowników i pracodawcy w dziedzinie bhp, dowiaduje się jaka jest odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów lub zasad bhp jak również zapoznaje się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz działaniami w chwili wystąpienia pożaru na terenie zakładu pracy.

Z przepisów nie wynika wprost, czy szkolenie wstępne powinny odbywać osoby zatrudnione na umowę zlecenie, o dzieło oraz prowadzący własną działalność gospodarczą. Jednak według przepisów pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy wszystkim zatrudnionym, dlatego też Państwowa Inspekcja Pracy zaleca przeprowadzać takie szkolenia również pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli prace ich wiążą się z narażeniem na czynniki szkodliwe czy niebezpieczne.

Instruktaż stanowiskowy BHP

Instruktaż stanowiskowy może mieć różny czas trwania w zależności od stanowiska pracy. Dla wszystkich stanowisk, z wyjątkiem administracyjno-biurowych, taki instruktaż powinien trwać minimum 8 godzin lekcyjnych. Natomiast szkolenie pracowników biurowych jest krótsze i trwa tylko 2 godziny lekcyjne. Instruktaż może prowadzić pracodawca lub osoba kierująca pracownikami, jeśli ma odpowiednie kwalifikacje i jest przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Taki instruktaż kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności.

Szkolenie wstępne BHP jest niezbędnym czynnikiem dopuszczającym pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku. W trakcie szkolenia zatrudniony musi poznać wszystkie zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywanych obowiązków.

Więcej na temat wstępnych szkoleń BHP znajdziesz na: https://www.bhp-center.com.pl/szkolenia-bhp/szkolenia-wstepne/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.